Større FoU satsning innen fysisk aktivitet og friluftsliv får offentlig tilskudd

Fekjær psykiatriske senter (FPS) har de siste årene økt satsningen på forsknings- og utviklingsarbeid (FoU). Det har blant annet resultert i egne brukerundersøkelser, prosjekter knyttet til Fekjærtunet overgangsboliger og Fekjærs samhandling med andre etater.

FoU satsningen har i løpet av 2015 blitt enda mere omfattende. På bakgrunn av en intern analyse utført av FPS ledelsen, har man kommet fram til et nytt langsiktig satsningsområde i FoU arbeidet. Kort fortalt vil nå fysisk aktivitet og friluftslivs betydning og rolle for pasientmålgruppen ved FPS bli det kommende hovedsatsningsområdet i FoU arbeidet.

Målsetningen er at FPS sammen med samarbeidspartnere skal utvikle et nasjonalt ledende behandlingstilbud og kompetansemiljø der fysisk aktivitet og friluftsliv inngår som en viktig del av behandlingen innen psykiske lidelser som krever behandling på spesialistnivå.

Sentralt i arbeidet er å sammenstille/ bygge kompetanse, videreutvikle behandlingstilbudet (beste praksis), forskning og formidling av resultater og kunnskap.

 

Programsatsingen er tenkt gjennomført i tre faser og vil pågå fram mot 2020. I første fase vil søkelyset rettes mot kompetanse-, fag- og metodeutvikling. Deretter skal det knyttes forskning til temaer og problemstillinger som bygger på funn og erfaringer fra fase en. I siste fase vil man ytterligere videreutvikle behandlingstilbudet. Dette for å kunne oppnå en posisjon som et nasjonalt kompetansemiljø innen fysisk aktivitet og friluftsliv som en sentral del av behandlingstilbudet for enkelte alvorlige psykiske lidelser.

 

Man har ikke som mål å endre på behandlingsfilosofien ved FPS. Den aktive miljøterapien med dens aktiviteter og arenaer FPS er kjent for vil bestå.

 

Det er helt avgjørende for FPS å ha med samarbeidspartnere fra institusjoner som representerer både forskning, utdanning og behandling/rehabilitering. Fekjær er i disse dager i ferd med å inngå avtaler med nasjonale kapasiteter som representerer henholdsvis Norges Idrettshøgskole, Høgskolen i Telemark, Sykehuset Innlandet, Modum Bad og Helseklyngen Valdres og Land representert med blant annet Beitostølen Helsesportssenter.

 

Den svært positive responsen fra samarbeidspartnerne lover godt for programsatsingen. Inntrykket har blitt ytterligere bekreftet i dialogen med «offentlige helsemyndigheter». Ikke minst med gladnyheten fra Helsedirektoratet denne uken. På bakgrunn av søknad fra FPS angående «oppstartprosjektet» i programsatsingen, har de bevilget kr. 800.000,-.

Finansiering av oppstartsfasen er dermed sikret, og gir FPS og samarbeidspartnere trygghet og inspirasjon for videre FoU innsats i psykiatriens tjeneste!

 

Les mer om saken fra media her

 

Artikkel fra Oppland Arbeiderblad fredag 4.desember 2015.

1512 Artikkel OA Fou Satsningen Fysisk Aktivitet Og Friluftsliv BESKJÆRT